Polityka prywatności

1.Właściciel Serwisu Firma: Piotr Pałucki i Jakub Szkutnik wspólnicy spółki cywilnej Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik s.c. z siedzibą 31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 20a/7, NIP: 677-23-76-783 są administratorami w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


2.Właściciel serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników.


3.Właściciel serwisu informuje, iż dane osobowe użytkowników serwisu podane w formularzach zamówień i/lub kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług serwisu. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.


4.Podanie przez użytkownika serwisu jego danych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże bez tych danych Właściciel nie będzie w stanie zrealizować kontaktu lub usługi.


5.Właściciel serwisu informuje iż nie przekazuje, oraz nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu żadnym osobom trzecim, ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym na terenie Polski, jak i poza nią.


6.Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje użytkownikowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych.


7.Właściciel Serwisu nie przekazuje danych osobowych użytkownika żadnym osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wspierających Właściciela Serwisu przy realizacji zamówienia, w szczególności, przy czym nastąpi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.


8.Dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, chyba że serwery, na których właściciel serwisu przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.


9.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.


10.Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z konkretnych usług Serwisu (w tym rezygnacja ze złożonego zamówienia).


11.Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właściciel serwisu potrzebuje m.in poniższych danych o użytkowniku: imię i nazwisko użytkownika, adres, telefon kontaktowy, adres email.


12.Dane wpisane do formularza kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, i być zgodne z prawdą.


13.Właściciel Serwisu gwarantuje użytkownikowi prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


14.Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skontaktowanie się z Właścicielem serwisu pod adresem mailowym podanym w zakładce kontakt serwisu.


15.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.


16.Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione na Serwisie.


17.W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt używając formularza kontaktowego.

Zapytaj o cenę usługi dostosowania gabinetu do RODO


Wypełnij formularz

Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik

+ 48 730 580 430

kontakt@rododlalekarza.pl


ul. Siemiradzkiego 20a/7

31-137 Kraków